تاریخچه پسته

تاریخچه پستهخاستگاه اوليه پسته به زمان هخامنشيان و نواحى خراسان نسبت داده شده است. پس از اسلام قم به عنوان مهمترين ناحيه پسته خيز ايران معرفى شده است. پيشينه تاريخى آن به نيمه اول قرن هجرى مى رسد و اولين نوشته ها درباره پسته دامغان، سمنان و قزوين به قرن هفتم و پسته كارى در كرمان به قرن 12 نسبت داده شده است. هم اكنون پسته هاى ايرانى براساس پيشينه تاريخى، حمل و نقل و منطقه توليد به نام همان محل نامگذارى شده اند نظير پسته دامغانى، قزوينى، راورى، سبزوارى و قمى. البته قابل ذكر است علاوه بر موارد ذكر شده پسته براساس شكل نيز تقسيم بندى هايى دارد. ارقامى نظير: ممتاز (خندان)، بلوچى، كله قوچى، سفيد پسته، سبز پسته و خنجرى. اين ارقام مختلف پسته زمان هاى رسيدن متفاوتى دارند و به انواع زودرس و ديررس تقسيم مى شوند كه انواع زودرس اواخر مرداد و ديررس در اوايل مهر مى رسند

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه, 05 اسفند 1396