خشک کردن پسته

خشک کردن پسته

براي خشك كردن پسته از دستگاههاي مختلف خشك كردن با هواي گرم استفاده مي شود كه امكان خشك كردن ‏سريع و بدون آلودگي پسته را فراهم مي كند . مدت زمان خشك كردن به درجه حرارت هواي گرم ، سرعت ورود هوا و عمق ‏انبارش بستگي دارد.‏

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه, 05 اسفند 1396