پوست گيري

- پوست گيري

‏ پوست گيري پسته در گذشته با دست انجام مي شد و پوست نازك خارجي با دست از پوست دروني سخت جدا مي گردد . در ‏اين روش پوست دروني پسته سفيدتر مي ماند ولي به اين دليل كه وقت زيادي صرف مي شود مقرون به صرفه نيست . امروزه ‏پوست گيري پسته با ماشينهاي بزرگ و كوچك و با ظرفيت هاي مختلف انجام مي گيرد .‏

ب- پوك گيري ‏

‏ پسته هاي سبك و پوستهاي همراه توسط دستگاهي به نام پوك گير كه بر اساس فشار هوا كار مي كند جدا مي گردند .

ج- گوگيري ‏

در مناطق پسته خيز ، به پسته هايي كه پوست آنها گرفته نشده است "گو" گفته مي شود . اين عمل توسط دستگاهي به نام گوگير ‏صورت مي گيرد .‏
د- حوض شناوري‏

هدف از اين مرحله جداسازي پسته هاي نارس و آسيب ديده كه وزن كمي دارند به كمك سيال مي باشد .

ه- نم گيري‏

در نم گيري مقداري از رطوبت پسته و آبي كه از مرحله آماده سازي ، همراه پسته است گرفته مي شود .

و- سورت ‏

قبل از ورود پسته به مرحله خشك كن آشغالهاي موجود ، پسته ها با رنگهاي نامناسب و يا پوست گيري نشده توسط كارگران ‏جدا مي شوند. تصوير بالا خط فرآوري پسته را نشان ميدهد.


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه, 05 اسفند 1396